Adatkezelési tájékoztató

Az Európa Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete – „GDPR” – A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról -alapján

Hatályos: 2020. január 7. napjától

1. AZ ADATKEZELŐ

Jelen adatkezelési tájékoztatónak az a célja, hogy az érintett magánszemélyeket tájékoztassa a személyes adataik kezeléséről, az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (2016/679.számú Rendelet – „GDPR”) és a magyar adatvédelmi tárgyú jogszabályoknak (különösen 2011. évi CXII. törvény) megfelelően.

A Trilobita Informatikai Zrt. (a továbbiakban: adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztatóban foglalt szabályokat, amelyeket a hatályos jogi szabályozás alapján alakított ki.

A https://tridoc.eu alatt megtalálható weboldal adatkezeléséhez kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató elérhető https://tridoc.eu/adatvedelmi-nyilatkozat címen.

Az adatkezelő adatai:

 • Név: Trilobita Informatikai Zrt.

 • Székhely cím: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 117.

 • Telefon: +36 1 220 6458

 • E-mail: office@trilobita.hu

 • Képviselő: Koltai Zsolt vezérigazgató

 • Adószám: 12967331-2-42

 • Cégjegyzékszám: 01-10-044880

Az adatkezelő vállalja, hogy a weboldalának üzemeltetésével és a szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a mindenkori hatályos uniós és magyar szabályozásnak.

Az adatkezelő fenntartja magának a mindenkori jogot a tájékoztató megváltoztatására, de kötelezettséget vállal annak nyilvánosságra hozatalára és közzétételre.

2. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT ADATOK KÖRE

Általános tudnivalók

A weboldalon

· az önkéntesen, hozzájárulás alapján megadott vagy

· a jogi kötelezettség/szerződés teljesítése miatt szükséges személyes adatokat

tárolja az adatkezelő (jogalapok), mely adatkezelés célja árajánlatok adása, a megbízó megbízásainak teljesítése, ügyfelek kiszolgálása, új munkavállalók toborzása.

Az egyes kapcsolat-felvételi formákhoz kapcsolódó külön tájékoztatás:

Kapcsolat űrlap

A kapcsolat űrlapon kezelt személyes adatok fajtái – azok megadása esetén: név, email cím, telefonszám, az érintett által önkéntesen megadott és a kapcsolat űrlapon nem nevesített személyes adatok.

A kapcsolat űrlapon kezelt személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását a gdpr@trilobita.hu emailcímre küldött elektronikus vagy az adatkezelő székhelyére küldött postai levéllel vonhatja vissza.

Érdeklődés űrlap

Az érdeklődés űrlapon kezelt személyes adatok fajtái – azok megadása esetén: vezetéknév, keresztnév, email cím, telefonszám, cégnév, egyéb mezőben megadott és az űrlapon nem nevesített személyes adatok.

Az érdeklődés űrlapon kezelt személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását a gdpr@trilobita.hu emailcímre küldött elektronikus vagy az adatkezelő székhelyére küldött postai levéllel vonhatja vissza.

Email

Email esetén a kezelt személyes adatok fajtái: email cím, az érintett által megadott személyes adatok.

Az emailt követően kezelt személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását a gdpr@trilobita.hu emailcímre küldött elektronikus vagy az adatkezelő székhelyére küldött postai levéllel vonhatja vissza.

Az önkéntes hozzájárulás alapján kezelt adatokat az érintett kérelmére indokolatlan késedelem nélkül az adatkezelő törli. Ennek hiányában az önkéntes hozzájárulás alapján kezelt adatok törlésére az utolsó kapcsolatfelvételtől számított három év elteltével kerül sor, ha az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

3. ADATFELDOLGOZÓK

3.2 Tárhelyszolgáltató(k)

– átadott adatok köre: vezetéknév, keresztnév, email cím, telefonszám, cégnév, egyéb önkéntesen megadott személyes adatok.

– adatfeldolgozási cél: adattárolás

– adatkezelés időtartama: 3 év

– jogalap: önkéntes hozzájárulás.

Tárhely szolgáltató: Infomaniak Network SA (https://www.infomaniak.com/en/legal/confidentiality-policy

4. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSA

Az érintettet – tömören, közérthetően és részletesen – tájékoztatjuk az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A weboldalon az érintett által megadott adatokat (ide értve az érintett által feltöltött fájlokban található mindennemű személyes adatot) az adatkezelő az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezeli.

A tájékoztatás kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

5. A SZEMÉLYES ADATOK, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐBELI TERJEDELME

Az érintettel kapcsolatos minden személyes adat kezelése önkéntes hozzájáruláson vagy jogi kötelezettség teljesítésén alapul.

5.1. A honlap látogatóinak adatai

A honlapok látogatása során az adatkezelőként rögzítjük a (be nem azonosítható) felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét – technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából. Jelen adatok statisztikai jellegű adatok, nem rendeljük hozzá konkrét felhasználó kilétét, így az érintett nem beazonosítható. Úgynevezett „profilozást” nem végzünk és arra másnak sem adunk engedélyt.

Az adatokat a szerver maximum egy hónapig tárolja. Az adatkezelés jogalapja: érintett magánszemély önkéntes hozzájárulása.

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén vagy más arra alkalmas eszközén kis adatcsomagot, ún. sütit helyez el, amennyiben ehhez az érintett hozzájárul Az érintett kifejezetten megtilthatja sütik elhelyezését, mely esetben azok szintén nem kerülnek lementésre a felhasználó számítógépére vagy más eszközére. A sütik használatát a felhasználónak engedélyeznie kell, engedélyezés hiányában az adatcsomag nem kerül elhelyezésre a felhasználó számítógépén. A sütik a használt böngészőkben rendszerint – a megfelelő fület kiválasztva – néhány kattintással törölhetők. A sütik használatát a böngésző beállításaiban a felhasználó kifejezetten megtilthatja.

A szolgáltató a pusztán technikai jellegű, személyes adatot nem tároló sütiket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kifejezett engedély nélkül is elhelyezheti a felhasználó számítógépén.

A szolgáltató, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. sütik segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a felhasználónak. Az ún. Google Analytics sütik élettartama az elhelyezéstől számított 26 hónap, mely idő elteltével azok törlése a Google Inc kötelezettsége.

5.2. Kapcsolatfelvétel, általános jelentkezés küldése, ügyfél-levelezés

A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím.

Az üzeneteket a címzett csak rendeltetésszerűen használja fel, amennyiben üzleti kapcsolat nem jön létre, úgy az adatokat a felvételtől számított maximum3 évig tárolja.

5.3. Egyéb adatkezelések

Jelen tájékoztatóban meg nem jelölt adatkezelésekről az adatkezelő az adatkezelési művelet megkezdése előtt ad részletes tájékoztatást, szerzi be a szükséges hozzájárulást.

6. ADATTÁROLÁS MÓDJA, BIZTONSÁG

6.1. Adatbiztonság

Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:

az integritást és bizalmasságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult, megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

6.2. Adattárolás

Az adatkezelő a szoftvereit és az informatikai eszközeit úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás),- hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);- változatlansága igazolható (adatintegritás);- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

7. ADATTOVÁBBÍTÁS

Az adatkezelő a megbízásokhoz és azok teljesítéséhez szükséges személyes adatokat a jogszabályi lehetőségénél fogva továbbítja partnereinek.

8. JOGORVOSLÁSI LEHETŐSÉGEK

8.1. Tájékoztatás

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, az adatkezelés aktuális megtörténtéről, jogairól, garanciáiról is, így különösen az adatkezelő, adatfeldolgozó személyéről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról, adattárolás helyéről, adatbiztonsági intézkedésekről.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, illetve az adattovábbításról.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított észszerűen rövid időn belül, maximum azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E rendelkezés alkalmazásában írásbelinek minősül az egyszerű, elektronikus aláírás nélküli elektronikus levél is.

A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező ugyanabban az évben ugyanarra a tevékenységre, adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

Ettől eltérő esetekben az adatkezelő költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

8.2. Helyesbítés

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

8.3. Törlés

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett azt kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését a regisztrációnál jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján. A törlés elmulasztásának egyedüli akadálya a törvényi korlátozás lehet.

8.4. Adathordozhatóság

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon történik vagy az érintett hozzájárulásán vagy szerződésen alapul, abban az esetben az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő. Másik adatkezelő részére történő közvetlen továbbítás csak annak technikai megvalósíthatósága esetén kérhető.

8.5. Tiltakozás

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

8.6. Hatósági, bírósági jogorvoslat

Az adatkezelő tevékenysége ellen panasz tehető, eljárás kezdeményezhető:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

 • Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834

 • Telefon: +36 (1) 391-1400

 • Telefax: +36 (1) 391-1410

 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett személy a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bírósági illetékességi szabályok jelölik meg, hogy a konkrét ügyben melyik Törvényszéknél van lehetőség kezdeményezni az eljárást.

Kelt: Budapest, 2020.01.07.